Rondweg Eefde geopend: Wat nu?


Afgelopen vrijdag 14 december is de
rondweg Eefde open gegaan voor verkeer. Hiermee is er een alternatieve route gekomen voor het verkeer tussen Deventer en Zutphen dat tot afgelopen vrijdag het dorp Eefde in tweeën spleet.

Veertig jaar geleden al waren er de eerste geluiden dat er een alternatieve route als deze noodzakelijk was voor de leefbaarheid van de bewoners van Eefde en Zutphen-noord en voor de bereikbaarheid van het Zutphens bedrijventerrein de Mars.

Aan de uiteindelijke realisering is een lange weg van plannen maken, alternatieven tekenen, informatie-avonden, bezwaarschiften en procedures vooraf gegaan. Zo lijkt de opening van afgelopen vrijdag een eindpunt van een langdurig proces. Toch is het eindpunt nog niet bereikt.

Hoewel het verkeer over de Van der Capellenlaan in Zutphen en door Eefde iets is afgenomen, rijdt er nog steeds veel doorgaand verkeer. Zo zijn er nu – in plaats van wat de bedoeling is – een drukke route (de rondweg) en een rustige route (de oude route door Eefde) twee tamelijk drukke routes.
Voor een groot deel zal dit te wijten zijn aan de gewenningsperiode die er nu eenmaal nodig is om mensen die hier misschien al 10, 20 of nog meer jaren hebben gereden, van hun ingesleten pad af te brengen. Daarnaast geeft alle off-line navigatie-apparatuur uiteraard nog steeds de oude route aan. Maar ook on-line routeplanners blijken nog niet te zijn aangepast. Te hopen is dat de dagelijkse stroom uiteindelijk de nieuwe route weet te vinden. Voor meer incidenteel verkeer zou de bewegwijzering voldoende moeten zijn.

Het gevaar is altijd aanwezig dat zodra de congestie op een voormalige drukke route is verdwenen, deze weer aantrekkelijk wordt als sluiproute. In het geval van de N348 gebruikt verkeer tussen Vorden e.o. en de A1 altijd al de route Kapperallee, Sluis, Schoolstraat, Zutphenseweg. Dit verkeer zorgt in ochtend- en avondspits voor een vrij massieve stroom auto’s door het 30 km/uur-gebied in de oude kern van Eefde. Met een zachte knip (rijverbod tussen 7.00 en 9.00 uur ’s ochtends) op de Kapperallee hopen Provincie Gelderland en de gemeenten Lochem en Zutphen deze stroom terug te brengen van meer dan 5.000 mvt/etmaal naar hooguit 2.000 mvt/etmaal.

Zolang er zoveel asfalt blijft liggen in Eefde als nu het geval is, nodigt de oude N348 in ieder geval uit tot rijden. Daarom heeft de dorpsraad Eefde er drie jaar geleden bij de gemeente Lochem al op aangedrongen om met plannen tot herinrichting van de oude N348 te komen. De gemeente heeft dit voortvarend opgepakt en het bureau Royal Haskoning opdracht gegeven om hiervoor in overleg met dorpsraad, ondernemers en bevolking tot plannen te komen. Dorpsraad en enkele actieve burgers, waaronder ondergetekende, hebben in deze planvorming een initiërende rol gespeeld. Werd deze ingreep in termen van gemeente en provincie nog afwaardering N348 genoemd, de participanten vanuit het dorp spraken consequent van opwaardering. Geen wonder, de herinrichting van het oude wegtracé biedt volop mogelijkheden om van een scheidende verkeersader een verbindende dorpsstraat te maken en de aanliggende voorzieningen zoals bijvoorbeeld het dorpshuis, de kerk, de dorpsweide, het bejaardentehuis en een groot landgoed een aantrekkelijker voorgebied en een betere toegankelijkheid te geven. De landschappelijke kwaliteit kan na deze opwaardering weer zichtbaar worden en in relatie met plannen voor de herinrichting van de Oude Eefsche beek de recreatieve mogelijkheden vergroten.

De voorstellen van het dorp zijn er tevens op gericht om het doorgaande karakter om te zetten in een lokaal verblijfskarakter door juist de noordzuidroute ( de voormalige N348) vorm te geven als zijstraat van lokale routes.

Hoewel de planvorming op detailniveau nog niet is afgerond, zijn de hoofdlijnen inmiddels onomstreden.
De brug over het kanaal en zijn toeleidende routes kunnen door de sterke afname van de verkeersintensiteit meer ruimte en comfort aan fietsers bieden door een scheiding van auto- en fietsverkeer. De stroom fietsers, waaronder veel scholieren, is hier groot. Komende zomer worden de werkzaamheden voor herinrichting van de Deventerweg en de Van der Capellenlaan gestart.

Pas na realisatie van de herinrichtingsplannen aan Eefdese en Zutphense kant zal de balans definitief kunnen worden opgemaakt, zowel verkeerskundig als stedenbouwkundig. Op een termijn van 40 jaar kunnen we die 2 a 3 jaar extra vast nog wel opbrengen.